Livsgevinst (livrente)
 

Spareverdien fra de forsikrede som dør overføres til forsikringstakere som har tilsvarende forsikring og hvor forsikrede lever.